Reklamacija

Saobraznost

MS Group Technology d.o.o.  je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

MS Group Technology d.o.o. je odgovora za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi MS Group Technology d.o.o. 

Nakon isteka zakonskog roka saobraznosti robe (1-2 godine), potrošač je odgovoran za organizaciju slanja robe na servis. U tom slučaju, troškovi slanja, prijema robe i popravke snose se isključivo na teret potrošača. Spisak servisnih centara, zajedno s dokumentacijom koja prati proizvod, pruža se kupcu, pri čemu MS Group Technology d.o.o. nudi svoj servis kao opciju. Za olakšanje kupcima, naš tim je voljan pružiti informacije o dostupnosti našeg servisnog centra nakon isteka zakonskog perioda saobraznosti.  

Reklamacija

Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost Nove robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseci od kupovine robe. Kod prodaje refurbikovanih uređaja, odgovornost za nesaobraznost traje od 12. do 24. meseca, u zavisnosti od specifičnosti proizvoda, takođe računajući od datuma kupovine.

Kompanija MS Group Technology d.o.o. je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Kompanija MS Group Technology d.o.o je odgovorna za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Kompanija MS Group Technology d.o.o.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane MS Group Technology servisa, kupac gubi u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

MS Group Technology garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i usklađenost istih sa navedenim specifikacijama na sajtu.

Nakon isteka zakonskog roka saobraznosti robe (1-2 godine), potrošač je odgovoran za organizaciju slanja robe na servis. U tom slučaju, troškovi slanja, prijema robe i popravke snose se isključivo na teret potrošača. Spisak servisnih centara, zajedno s dokumentacijom koja prati proizvod, pruža se kupcu, pri čemu MS Group Technology d.o.o. nudi svoj servis kao opciju. Za olakšanje kupcima, naš tim je voljan pružiti informacije o dostupnosti našeg servisnog centra nakon isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Pravilnik o reklamacijama

U skladu članom 55. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS broj br. 88/2021 u daljem tekstu: Zakon) direktor privrednog društva MS Group Technology d.o.o. Pančevo,  čije se sedište nalazi u ulici Karađorđeva 98/9, Pančevo, Srbija, matični broj 21449989, koga Aleksandar Lazović,, donosi sledeći pravilnik: 


Prijava reklamacije

Kako bi ubrzali sam tok prijave i rešavanje reklamacije istu možete podneti na mail reklamacije@msgroup.rs.

Prilikom prijave reklamacije je potrebno da navedete način rešavanja reklamacije (popravka, povraćaj novca ili zamena za novi uređaj ).

U prijavi je potrebno navesti što detaljniji opis kvara, kao i situacije i vreme rada u kojem ste primetili da dolazi do smetnji. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbegnete kratke i nepotpune opise kvarova, kako bi serviseri mogli u najkraćem roku kvar otkloniti.

Bićete kontaktirani u roku 24-48h od trenutka prijema zahteva za reklamaciju.

Kao prodavac dužni smo da potrošaču bez odlaganja izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Ukoliko je isporuka robe organizovana putem kurirske službe i primetite da je pakovanje ili roba oštećena u transportu, molimo vas da nas kontaktirate City express/Bex, odnosno onu kurirsku sluzbu koja je izvrsila isporuku, na njihov mail za reklamacije sa njihovoh sajta.
Neophodno je da prijavu odmah podnesete, a najkasnije  u roku 24 sata, od trenutka prijema pošiljke da bi reklamacija bila uvazena od strane kurirske sluzbe.

Prodavac nije nadlezan za nadoknadu stete ukuliko je ista nastala u transportu, nadlezna je kurirska sluzba.

Ukoliko primetite da je pakovanje ili roba oštećena u transportu, a isporuku je izvršio Prodavac svojim vozilom, molimo vas da nas kontaktirate na mail reklamacije@msgroup.rs ili na telefon  +381 69 417 1727 ili +381 69 417 1170


Rešavanje reklamacija

Zakonom o zaštiti potrošača je definisano da odgovor na vašu reklamaciju dobijete u roku od 8 dana od dana prijema uređaja na reklamaciju, a rok za rešavanje iste je 15 dana.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Novi uređaji se po prijemu prosleđuju u naš servis uz opis kvara koji ste nam dostavili prilikom podnošenja reklamacije.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost proizvoda biće prihvaćene samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena,  i ako je naš serviser potvrdio Vaše navode.

U slučaju neprihvatanja reklamacije obrazložićemo svoju odluku i informisati Vas o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem. Ukoliko prihvatamo Vašu reklamaciju, izjasnićemo se o Vašem zahtevu i dati konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Ambalaža nije uslov da se odbije reklamacija kupcu u slučaju refabrikovane robe, ali je poželjna da se dostavi uz uređaj. U slučaju kupovine nove robe originalna ambalaža je uslov da se usvoji reklamacija.

Fizički oštećeni uređaji i uređaji koji nisu korišćeni po specifikacijama proizvođača nemaju pravo na reklamaciju, jer trgovac u tom slučaju nije odgovoran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem i rizik prelazi na kupca. U navedenom slučaju možemo izvršiti dijagnostiku i procenu popravke uređaja, u ovom slučaju kupac snosi sve troškove prema servisu.


Pouka o pravnim sredstvima


U slučaju da smatrate da su Vaša prava kao Potrošača ugrožena, imate pravo da pokrenete u skladu sa članom 148 i 149 Zakona o zaštiti potrošača sudski ili vansudski postupak za rešavanje potrošačkog spora.

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, a kao Prodavac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku.

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova kojima se Potrošač može obratiti postoji na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije na sledećem linku https://mtt.gov.rs/informacije/zastita-potrosaca/.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.